مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١) مرکز کامپیوتر
مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی، اینترنت (ICDL١) - شنبه دوشنبه 12-9
اساتید جهاد دانشگاهی
شروع دوره:
1403/02/01
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 850,000 تومان
مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)آنلاين - يكشنبه سه شنبه 23-21
اساتید جهاد دانشگاهی
شروع دوره:
1403/02/02
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
21:00 الی 23:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 650,000 تومان
مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)  آنلاين - جمعه 13-9
اساتید جهاد دانشگاهی
شروع دوره:
1403/02/07
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 650,000 تومان
مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)- شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/02/01
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 850,000 تومان
مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)يكشنبه سه شنبه 12-9
اساتید جهاد دانشگاهی
شروع دوره:
1403/02/02
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 850,000 تومان
مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)يكشنبه سه شنبه 17-14
اساتید جهاد دانشگاهی
شروع دوره:
1403/02/02
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 850,000 تومان
مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)چهارشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی
شروع دوره:
1403/02/05
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 849,999 تومان
مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)-پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی
شروع دوره:
1403/02/06
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 850,000 تومان