برنامه نویسی به زبان ++Cمقدماتی و پیشرفته

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی برنامه نویسی به زبان ++Cمقدماتی و پیشرفته مرکز کامپیوتر
برنامه نویسی به زبان ++C (مقدماتی - پیشرفته) - شنبه چهارشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/16
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه: 3,120,000 تومان
برنامه نویسی به زبان  ++C (مقدماتی - پیشرفته)-یکشنبه سه شنبه 13-9
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه: 3,120,000 تومان
برنامه نویسی به زبان  ++C (مقدماتی - پیشرفته) - يكشنبه سه شنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه: 3,120,000 تومان
برنامه نویسی به زبان  ++C (مقدماتی - پیشرفته) - جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/22
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه: 3,120,000 تومان
برنامه نویسی به زبان  ++C (مقدماتی - پیشرفته) - شنبه دوشنبه 13-9
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/16
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه: 3,120,000 تومان