برنامه نویسی به زبان ++Cمقدماتی و پیشرفته

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی برنامه نویسی به زبان ++Cمقدماتی و پیشرفته مرکز کامپیوتر
برنامه نویسی به زبان  ++C (مقدماتی - پیشرفته)-جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/02/01
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,400,000 تومان
برنامه نویسی به زبان  ++C (مقدماتی - پیشرفته)- پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/01/31
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,400,000 تومان