Python Web Development With Django

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی Python Web Development With Django مرکز کامپیوتر
Python Web Development With Django- پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/01/31
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,000,000 تومان