Python Web Development With Django

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی Python Web Development With Django مرکز کامپیوتر
Python Web Development With Django - پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,000,000 تومان