Python Web Development With Django

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی Python Web Development With Django مرکز کامپیوتر
Python Web Development With Django - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه: 3,900,000 تومان