Java SE 8 (مقدماتی و پیشرفته)

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی Java SE 8 (مقدماتی و پیشرفته) مرکز کامپیوتر
Java SE 8 (مقدماتی و پیشرفته) - شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/16
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه: 3,900,000 تومان