Java SE 8 (مقدماتی و پیشرفته)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی Java SE 8 (مقدماتی و پیشرفته) مرکز کامپیوتر
Java SE 8 (مقدماتی و پیشرفته)- یکشنبه سه شنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/01/27
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,000,000 تومان