برنامه نویسی به زبان Python

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی برنامه نویسی به زبان Python مرکز کامپیوتر
برنامه نویسی به  زبان Python-پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/01/24
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,180,000 تومان
برنامه نویسی به  زبان Python-جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/02/01
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,180,000 تومان