برنامه نویسی به زبان Python

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی برنامه نویسی به زبان Python مرکز کامپیوتر
برنامه نویسی به  زبان Python - يكشنبه سه شنبه 13-9
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/01/26
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 4,150,000 تومان
برنامه نویسی به  زبان Python - يكشنبه سه شنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/01/26
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 4,150,000 تومان
برنامه نویسی به  زبان Python - جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/01/31
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 4,150,000 تومان