برنامه نویسی به زبان Python

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی برنامه نویسی به زبان Python مرکز کامپیوتر
برنامه نویسی به  زبان Python - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/05/04
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه: 4,150,000 تومان
برنامه نویسی به  زبان Python - جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/05/12
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه: 4,150,000 تومان