برنامه نویسی به زبان Python

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی برنامه نویسی به زبان Python مرکز کامپیوتر
برنامه نویسی به  زبان Python - يكشنبه سه شنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,180,000 تومان
برنامه نویسی به  زبان Python - شنبه دوشنبه 13-9
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/15
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,180,000 تومان
برنامه نویسی به  زبان Python - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,180,000 تومان