پايگاه داده هاي SQL SERVER

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی پايگاه داده هاي SQL SERVER مرکز کامپیوتر
پايگاه داده هاي SQL SERVER - چهارشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/03/09
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه: 3,250,000 تومان