طراحی کاربردی وب سایت با Wordpress

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی طراحی کاربردی وب سایت با Wordpress مرکز کامپیوتر
طراحی کاربردی وب سایت با  WordPress- پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/05/12
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه: 2,700,000 تومان