جلوه های ویژه با نرم افزار After Effects (مقدماتی-پیشرفته)

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی جلوه های ویژه با نرم افزار After Effects (مقدماتی-پیشرفته) مرکز کامپیوتر
جلوه های ویژه با نرم افزار After Effects (مقدماتی-پیشرفته)- پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه: 5,300,000 تومان