نرم‌افزارهای اداری Word & Excel

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی نرم‌افزارهای اداری Word & Excel مرکز کامپیوتر
نرم افزارهاي اداري (WORD & EXCEL)شنبه دوشنبه چهارشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/01/26
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان
نرم افزارهاي اداري (WORD & EXCEL)يكشنبه سه شنبه 13-9
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/01/27
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان
نرم افزارهاي اداري (WORD & EXCEL)پنج شنبه20-14 جمعه14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/01/31
روزهای برگزاری:
پنج شنبه - جمعه
ساعات جلسات:
شناور
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان