نرم‌افزارهای اداری Word & Excel

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی نرم‌افزارهای اداری Word & Excel مرکز کامپیوتر
نرم افزارهای اداری (WORD & EXCEL)شنبه دو.شنبه چهارشنبه17-14
اساتید جهاد دانشگاهی
شروع دوره:
1403/02/01
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,430,000 تومان
نرم افزارهای اداری (WORD & EXCEL)- شنبه دوشنبه چهارشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی
شروع دوره:
1403/02/01
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,430,000 تومان
نرم افزارهای اداری (WORD & EXCEL)یکشنبه سه شنبه 13-9
اساتید جهاد دانشگاهی
شروع دوره:
1403/02/02
روزهای برگزاری:
یکشنبه - یکشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,430,000 تومان
نرم افزارهای اداری (WORD & EXCEL) یکشنبه سه شنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی
شروع دوره:
1403/02/02
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,430,000 تومان
نرم افزارهای اداری (WORD & EXCEL)آنلاین-  شنبه دوشنبه چهارشنبه 23-20
اساتید جهاد دانشگاهی
شروع دوره:
1403/02/01
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
20:00 الی 23:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,430,000 تومان