نرم‌افزارهای اداری Word & Excel

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی نرم‌افزارهای اداری Word & Excel مرکز کامپیوتر
دوره نرم افزارهای اداری (WORD & EXCEL) - يكشنبه سه شنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی
شروع دوره:
1403/04/17
دوره های شامل این دوره:
نرم افزار EXCEL
واژه پرداز (WORD)
هزینه: 1,600,000 تومان
دوره نرم افزارهای اداری (WORD & EXCEL) - شنبه دوشنبه چهارشنبه 13-9
اساتید جهاد دانشگاهی
شروع دوره:
1403/04/16
دوره های شامل این دوره:
نرم افزار EXCEL
واژه پرداز (WORD)
هزینه: 1,600,000 تومان
دوره نرم افزارهای اداری (WORD & EXCEL) - - شنبه دوشنبه چهارشنبه 17-14
اساتید جهاد دانشگاهی
شروع دوره:
1403/04/16
دوره های شامل این دوره:
نرم افزار EXCEL
واژه پرداز (WORD)
هزینه: 1,600,000 تومان
دوره نرم افزارهای اداری (WORD & EXCEL) - - شنبه دوشنبه چهارشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی
شروع دوره:
1403/04/16
دوره های شامل این دوره:
نرم افزار EXCEL
واژه پرداز (WORD)
هزینه: 1,600,000 تومان
دوره نرم افزارهای اداری (WORD & EXCEL) - يكشنبه سه شنبه 13-9
اساتید جهاد دانشگاهی
شروع دوره:
1403/04/17
دوره های شامل این دوره:
نرم افزار EXCEL
واژه پرداز (WORD)
هزینه: 1,600,000 تومان
دوره نرم افزارهای اداری (WORD & EXCEL) - يكشنبه سه شنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی
شروع دوره:
1403/04/17
دوره های شامل این دوره:
نرم افزار EXCEL
واژه پرداز (WORD)
هزینه: 1,600,000 تومان
دوره نرم افزارهای اداری (WORD & EXCEL) - پنج شنبه 14-8 و جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی
شروع دوره:
1403/04/21
دوره های شامل این دوره:
نرم افزار EXCEL
واژه پرداز (WORD)
هزینه: 1,600,000 تومان
دوره نرم افزارهای اداری (WORD & EXCEL) - آنلاين -  شنبه دوشنبه چهارشنبه 23-20
اساتید جهاد دانشگاهی
شروع دوره:
1403/04/16
دوره های شامل این دوره:
نرم افزار EXCEL
واژه پرداز (WORD)
هزینه: 1,450,000 تومان