مبانی شبکه +Network

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی مبانی شبکه +Network مرکز کامپیوتر
مبانی شبکه های کامپیوتری  NETWORK + - دوشنبه سه شنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/02/03
روزهای برگزاری:
دوشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان