مبانی شبکه +Network

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی مبانی شبکه +Network مرکز کامپیوتر
مبانی شبکه های کامپیوتری  NETWORK + - يكشنبه سه شنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 840,000 تومان