MCSA Pack 2016

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی MCSA Pack 2016 مرکز کامپیوتر
MCSA Pack 2016 - روزهای فرد 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه: 9,100,000 تومان