CCNA 200-301

کامپیوتر

 

 

لیست کلاس های دسته بندی CCNA 200-301 مرکز کامپیوتر
CCNA 200-301- دوشنبه چهارشنبه
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/01/28
روزهای برگزاری:
دوشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,016,000 تومان