CCNA 200-301

کامپیوتر

 

 لیست کلاس های دسته بندی CCNA 200-301 مرکز کامپیوتر
CCNA 200-301- شنبه چهارشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/16
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه: 3,900,000 تومان