CCNA 200-301

کامپیوتر

 

 لیست کلاس های دسته بندی CCNA 200-301 مرکز کامپیوتر
CCNA 200-301 - دوشنبه پنج شنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/10
روزهای برگزاری:
دوشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,016,000 تومان