مونتاژ و عیب‌یابی کامپیوتر‌های شخصی+COMPTIAA

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی مونتاژ و عیب‌یابی کامپیوتر‌های شخصی+COMPTIAA مرکز کامپیوتر
مونتاژ و عیب‌یابی کامپیوتر‌های شخصی+COMPTIAA - شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/16
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه: 1,440,000 تومان