گرافیک کامپیوتری با Adobe ILLUSTRATOR

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی گرافیک کامپیوتری با Adobe ILLUSTRATOR مرکز کامپیوتر
گرافیک کامپیوتری با Adobe ILLUSTRATOR - شنبه دوشنبه 17-13
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/16
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 17:00
هزینه: 2,200,000 تومان
گرافیک کامپیوتری با Adobe ILLUSTRATOR - یکشنبه سه شنبه 13-9
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه: 2,200,000 تومان