گرافیک کامپیوتری با Adobe ILLUSTRATOR

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی گرافیک کامپیوتری با Adobe ILLUSTRATOR مرکز کامپیوتر
گرافیک کامپیوتری با Adobe ILLUSTRATOR - چهارشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/12
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان