صفحه آرايي با INDESIGN

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی صفحه آرايي با INDESIGN مرکز کامپیوتر
صفحه آرايي با INDESIGN- چهارشنبه 20-15
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/01/30
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,800,000 تومان