صفحه آرايي با INDESIGN

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی صفحه آرايي با INDESIGN مرکز کامپیوتر
صفحه آرايي با INDESIGN - چهارشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/09/29
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,800,000 تومان