صفحه آرايي با INDESIGN

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی صفحه آرايي با INDESIGN مرکز کامپیوتر
صفحه آرايي با INDESIGN - چهارشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/05/03
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه: 2,340,000 تومان