تدوین فیلم با Adobe Premiere

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی تدوین فیلم با Adobe Premiere مرکز کامپیوتر
تدوین فیلم با Adobe Premiere - جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/14
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,250,000 تومان