تدوین فیلم با Adobe Premiere

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی تدوین فیلم با Adobe Premiere مرکز کامپیوتر
تدوین فیلم با Adobe Premiere - جمعه 14-8
امیر فرهام نصیری نیا
شروع دوره:
1403/02/07
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,950,000 تومان