تدوین فیلم با Adobe Premiere

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی تدوین فیلم با Adobe Premiere مرکز کامپیوتر
تدوین فیلم با Adobe Premiere- جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/02/01
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
14:00 الی 08:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,250,000 تومان