نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی)

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی) مرکز کامپیوتر
نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی) - یکشنبه سه شنبه 13-9
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه: 1,720,000 تومان
نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی)- جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/15
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه: 1,720,000 تومان
نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی) - شنبه دوشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/16
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه: 1,720,000 تومان
نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی) - یکشنبه سه شنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه: 1,720,000 تومان