نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی)

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی) مرکز کامپیوتر
نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی) - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,320,000 تومان
نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی) - شنبه دوشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/15
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,320,000 تومان