نقشه کشی با Auto Cad (پیشرفته)

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی نقشه کشی با Auto Cad (پیشرفته) مرکز کامپیوتر
نقشه کشی با Auto Cad (پیشرفته) - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,440,000 تومان