٣D Max مقدماتی، پیشرفته و Vray

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی ٣D Max مقدماتی، پیشرفته و Vray مرکز کامپیوتر
دوره جامع مدلسازی و ارائه سه بعدی 3D Max (مقدماتی – پیشرفته + Vray) - يكشنبه سه شنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/02/02
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 5,200,000 تومان