مدل سازی در معماری با Rhino

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی مدل سازی در معماری با Rhino مرکز کامپیوتر
مدل سازی در معماری با Rhino - یکشنبه چهارشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,100,000 تومان