Post Production

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی Post Production مرکز کامپیوتر
Post Production- چهارشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/01/30
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 975,000 تومان