Post Production

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی Post Production مرکز کامپیوتر
Post Production - چهارشنبه 14-9
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/12
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 975,000 تومان