آنالیز آماری با SPSS

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی آنالیز آماری با SPSS مرکز کامپیوتر
آنالیز آماری با SPSS - شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/08
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,100,000 تومان