تحلیل آماری با R

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی تحلیل آماری با R مرکز کامپیوتر
تحلیل آماری با R - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,250,000 تومان