مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Lisrel

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Lisrel مرکز کامپیوتر
مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Lisrel - جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/22
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه: 2,535,000 تومان