نرم افزار Arc GIS (مقدماتی)

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی نرم افزار Arc GIS (مقدماتی) مرکز کامپیوتر
نرم افزار Arc GIS (مقدماتی) - پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/09/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,160,000 تومان