نرم افزار Arc GIS (مقدماتی)

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی نرم افزار Arc GIS (مقدماتی) مرکز کامپیوتر
نرم افزار Arc GIS (مقدماتی)- پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/03/17
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه: 2,850,000 تومان