نرم افزار Arc GIS (پیشرفته)

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی نرم افزار Arc GIS (پیشرفته) مرکز کامپیوتر
نرم افزار Arc GIS (پیشرفته) - شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/10/02
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,250,000 تومان