نرم افزار Arc GIS (پیشرفته)

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی نرم افزار Arc GIS (پیشرفته) مرکز کامپیوتر
نرم افزار Arc GIS (پیشرفته) - پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/02/06
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,950,000 تومان