نرم افزار Arc GIS (پیشرفته)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی نرم افزار Arc GIS (پیشرفته) مرکز کامپیوتر
نرم افزار Arc GIS (پیشرفته)- پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/03/25
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,250,000 تومان