کنترل پروژه با MS Project

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی کنترل پروژه با MS Project مرکز کامپیوتر
کنترل پروژه با MS Project- شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/01/26
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان