کنترل پروژه با MS Project

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی کنترل پروژه با MS Project مرکز کامپیوتر
کنترل پروژه با MS Project - شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/09/25
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان