مدیریت و کنترل پروژه با PRIMAVERA (P6)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی مدیریت و کنترل پروژه با PRIMAVERA (P6) مرکز کامپیوتر
مدیریت و کنترل پروژه با PRIMAVERA (P6)- پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/03/18
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,710,000 تومان