کاربرد Excel در حسابداری

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی کاربرد Excel در حسابداری مرکز کامپیوتر
کاربرد Excel در حسابداری - شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/08
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان