طراحی و محاسبات سازه هاي ساختماني با SAFE, ETABS (دفترچه محاسبات)

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی طراحی و محاسبات سازه هاي ساختماني با SAFE, ETABS (دفترچه محاسبات) مرکز کامپیوتر
طراحی و محاسبات سازه هاي ساختماني با آموزش  SAFE, ETABS (دفترچه محاسبات) - جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/21
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 5,200,000 تومان