طراحی و محاسبات سازه هاي ساختماني با SAFE, ETABS (دفترچه محاسبات)

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی طراحی و محاسبات سازه هاي ساختماني با SAFE, ETABS (دفترچه محاسبات) مرکز کامپیوتر
طراحی و محاسبات سازه هاي ساختماني با آموزش  SAFE, ETABS (دفترچه محاسبات) - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/05/04
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه: 7,200,000 تومان