طراحی و محاسبات سازه هاي ساختماني با SAFE, ETABS (دفترچه محاسبات)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی طراحی و محاسبات سازه هاي ساختماني با SAFE, ETABS (دفترچه محاسبات) مرکز کامپیوتر
طراحی و محاسبات سازه هاي ساختماني با آموزش  SAFE, ETABS (دفترچه محاسبات)- پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/01/31
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 5,200,000 تومان