متره و برآورد و تنظيم صورت وضعيت (کار با نرم افزار)

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی متره و برآورد و تنظيم صورت وضعيت (کار با نرم افزار) مرکز کامپیوتر
متره و برآورد و تنظيم صورت وضعيت (کار با نرم افزار) - جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/21
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,040,000 تومان