متره و برآورد و تنظيم صورت وضعيت (کار با نرم افزار)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی متره و برآورد و تنظيم صورت وضعيت (کار با نرم افزار) مرکز کامپیوتر
متره و برآورد و تنظيم صورت وضعيت (کار با نرم افزار)- پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/01/31
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,040,000 تومان