طراحی و محاسبات سازه هاي صنعتی با SAFE , SAP (دفترچه محاسبات)

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی طراحی و محاسبات سازه هاي صنعتی با SAFE , SAP (دفترچه محاسبات) مرکز کامپیوتر
طراحی و محاسبات سازه هاي صنعتی با آموزش SAFE, SAP (دفترچه محاسبات) - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه: 4,680,000 تومان