مدل سازي و تحليل باSolid Works (مقدماتی)

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی مدل سازي و تحليل باSolid Works (مقدماتی) مرکز کامپیوتر
مدل سازي و تحليل با Solid Works (مقدماتی) - پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/20
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان