مدل سازي و تحليل باSolid Works (مقدماتی)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی مدل سازي و تحليل باSolid Works (مقدماتی) مرکز کامپیوتر
مدل سازي و تحليل باSolid Works  (مقدماتی) يكشنبه سه شنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/01/27
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان