تحليل و آناليز با نرم افزار ABAQUS

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی تحليل و آناليز با نرم افزار ABAQUS مرکز کامپیوتر
تحليل و آناليز با نرم افزار ABAQUS - شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/16
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه: 2,900,000 تومان