تحليل و آناليز با نرم افزار ABAQUS

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی تحليل و آناليز با نرم افزار ABAQUS مرکز کامپیوتر
تحليل و آناليز  با نرم افزار ABAQUS شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/08
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,208,000 تومان