تحليل و آناليز با نرم افزار ANSYS

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی تحليل و آناليز با نرم افزار ANSYS مرکز کامپیوتر
تحليل و آناليز با نرم افزار  ANSYS يكشنبه سه شنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/01/27
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,880,000 تومان