نرم افزار CATIA (Level 1) مدلسازي جامد

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی نرم افزار CATIA (Level 1) مدلسازي جامد مرکز کامپیوتر
نرم افزار CATIA (Level 1) مدلسازي جامد - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,160,000 تومان