نرم افزار CATIA (Level 1) مدلسازي جامد

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی نرم افزار CATIA (Level 1) مدلسازي جامد مرکز کامپیوتر
نرم افزار CATIA (Level 1) مدلسازي جامد - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه: 2,800,000 تومان