نرم افزار CATIA (Level 1) مدلسازي جامد

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی نرم افزار CATIA (Level 1) مدلسازي جامد مرکز کامپیوتر
نرم افزار CATIA (Level 1) مدلسازي جامد پنجشنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/01/31
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,160,000 تومان