نرم افزار CATIA (Level 2) مدلسازي سطوح

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی نرم افزار CATIA (Level 2) مدلسازي سطوح مرکز کامپیوتر
نرم افزار CATIA (Level 2) مدلسازي سطوح چهارشنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/01/30
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان