نرم افزار CATIA (Level 2) مدلسازي سطوح

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی نرم افزار CATIA (Level 2) مدلسازي سطوح مرکز کامپیوتر
نرم افزار CATIA (Level 2) مدلسازي سطوح - چهارشنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/12
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان