دوره كاربردي طراحي Piping ( تئوری Piping)

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی دوره كاربردي طراحي Piping ( تئوری Piping) مرکز کامپیوتر
دوره كاربردي طراحي  Piping (تئوری Piping) - پنجشنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,440,000 تومان