دوره كاربردي طراحي Piping ( تئوری Piping)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی دوره كاربردي طراحي Piping ( تئوری Piping) مرکز کامپیوتر
دوره كاربردي طراحي  Piping ( تئوری Piping) پنجشنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/01/31
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,440,000 تومان