دوره كاربردي طراحي Piping ( تئوری Piping)

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی دوره كاربردي طراحي Piping ( تئوری Piping) مرکز کامپیوتر
دوره كاربردي طراحي  Piping ( تئوری Piping) - پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه: 2,250,000 تومان