طراحي Piping با نرم افزار PDMS

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی طراحي Piping با نرم افزار PDMS مرکز کامپیوتر
طراحي Piping  با نرم افزار PDMS پنجشنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/01/31
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,950,000 تومان