طراحي Piping با نرم افزار PDMS

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی طراحي Piping با نرم افزار PDMS مرکز کامپیوتر
طراحي Piping با نرم افزار PDMS - جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/22
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه: 2,750,000 تومان