شبيه سازي فرآيندها با استفاده از HYSYS (مقدماتي)

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی شبيه سازي فرآيندها با استفاده از HYSYS (مقدماتي) مرکز کامپیوتر
شبيه سازي فرآيندها با استفاده از نرم افزار HYSYS (مقدماتي) - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه: 3,150,000 تومان