ابزارهای کاربردی ویندوز(Utility)

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی ابزارهای کاربردی ویندوز(Utility) مرکز کامپیوتر
ابزارهای کاربردی ویندوز (Utility) - یکشنبه سه شنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان