شبيه سازي فرآيندها با استفاده از HYSYS (پیشرفته)

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی شبيه سازي فرآيندها با استفاده از HYSYS (پیشرفته) مرکز کامپیوتر
شبيه سازي فرآيندها با استفاده از HYSYS (پیشرفته) - پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه: 2,200,000 تومان