برنامه نویسی اسکرچ Scratch (ویژه کودکان)

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی برنامه نویسی اسکرچ Scratch (ویژه کودکان) مرکز کامپیوتر
برنامه نویسی اسکرچ  Scratch (ویژه کودکان گروه سني 7 تا 11 سال) - شنبه دوشنبه 12-9
اساتید جهاد دانشگاهی
شروع دوره:
1403/04/16
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه: 1,850,000 تومان