علم داده (Data Science)

کامپیوتر

.لیست کلاس های دسته بندی علم داده (Data Science) مرکز کامپیوتر
دوره علم داده (دیتا ساینس) - پنج شنبه 20-14
زهرا عیسوندی
شروع دوره:
1403/05/04
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه: 6,150,000 تومان