لیست کلاس های دوره Web Design Pack مرکز کامپیوتر
Web Design Pack - شنبه دوشنبه چهارشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/03/05
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه: 6,950,000 تومان
Web Design Pack - پنج شنبه 20-14
سپیده محرمی
شروع دوره:
1403/03/03
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه: 6,950,000 تومان