لیست کلاس های دوره PHOTOSHOP(مقدماتی و پیشرفته) مرکز کامپیوتر
PHOTOSHOP(مقدماتی و پیشرفته) - چهارشنبه 20-15
زينب مزرعه فراهاني
شروع دوره:
1402/09/29
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,400,000 تومان
PHOTOSHOP (مقدماتی و پیشرفته) - دوشنبه چهارشنبه 13-9
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/09/27
روزهای برگزاری:
دوشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,400,000 تومان
PHOTOSHOP (مقدماتی و پیشرفته) - شنبه دوشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/09/25
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,400,000 تومان