لیست کلاس های دوره تحلیل دینامیکی سازه های با Etabs, Sap مرکز کامپیوتر
تحلیل دینامیکی سازه های با Etabs, Sap- شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/03/05
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه: 1,950,000 تومان