لیست کلاس های دوره طراحی مخازن تحت فشار به همراه نرم افزار PV Elite مرکز کامپیوتر
طراحی مخازن تحت فشار به همراه نرم افزار PV Elite - شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/16
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه: 2,100,000 تومان