برنامه نویسی به زبان C# (Win. Application)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی برنامه نویسی به زبان C# (Win. Application) مرکز کامپیوتر
برنامه نویسی به زبان C# (Win. Application)- یکشنبه سه شنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/01/27
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,520,000 تومان