طراحی مخازن تحت فشار به همراه نرم افزار PV Elite

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی طراحی مخازن تحت فشار به همراه نرم افزار PV Elite مرکز کامپیوتر
طراحی مخازن تحت فشار به همراه نرم افزار PV Elite شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/01/26
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,560,000 تومان